ငွေရှင်း၊ ငွေလွှဲ၊ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် KBZPay နဲ့ဆို လွယ်ကူပြီ။

ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ၃% Discount ရမယ့် KBZPay

Available on
KBZ Pay

ဖုန်းငွေဖြည့်ချင်း

အခမဲ့

Customer စာရင်းသွင်းချင်း

အခမဲ့

ငွေသွင်းချင်း

(ကိုယ်ပိုင် အကောင့်သို့)

အခမဲ့

P2P ငွေလွဲပို့ချင်း

(R2R KBZPay အကောင့် ရှိသူအချင်းချင်း)

အခမဲ့

Quick Pay

၅၀၀ ကျပ်

ငွေထုတ်ချင်း

(ကိုယ်ပိုင် အကောင့်မှ)

ကျပ် ကျသင့်ငွေ
၁-၁၀,၀၀၀ ၃၀၀
၁၀,၀၀၁ - ၂၅,၀၀၀ ၆၀၀
၂၅,၀၀၁ - ၅၀,၀၀၀ ၈၀၀
၅၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၂၀၀
၁၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀ ၁,၆၀၀
၁၅၀,၀၀၁ - ၂၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀
၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀ ၂,၄၀၀
၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀ ၃,၂၀၀
၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀
> ၅၀၀,၀၀၁ ၄,၈၀၀

P2P ငွေလွဲထုတ်ချင်း

U2R(အကောင့်မရှိသူမှ ရှိသူသို့)

ကျပ် ကျသင့်ငွေ
၁-၁၀,၀၀၀ ၄၀၀
၁၀,၀၀၁ - ၂၅,၀၀၀ ၇၀၀
၂၅,၀၀၁ - ၅၀,၀၀၀ ၉၀၀
၅၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၄၀၀
၁၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀ ၁,၈၀၀
၁၅၀,၀၀၁ - ၂၀၀,၀၀၀ ၂,၃၀၀
၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀ ၂,၈၀၀
၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀ ၃,၅၀၀
၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀
> ၅၀၀,၀၀၁ ၄,၈၀၀

P2P ငွေလွဲထုတ်ချင်း

U2U(အကောင့်မရှိသူမှ မရှိသူသို့)

ကျပ် ကျသင့်ငွေ
၁-၁၀,၀၀၀ ၄၀၀
၁၀,၀၀၁ - ၂၅,၀၀၀ ၇၀၀
၂၅,၀၀၁ - ၅၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀
၅၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၅၀၀
၁၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀
၁၅၀,၀၀၁ - ၂၀၀,၀၀၀ ၂,၅၀၀
၂၀၀,၀၀၁ - ၃၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၀
၃၀၀,၀၀၁ - ၄၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀
၄၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀ ၄,၅၀၀
> ၅၀၀,၀၀၁ ၄,၈၀၀

အကြံပြုချက်

၁။ KBZPay အနေဖြင့် သင့် OTP နှင့် PIN နံပတ်များကို မည်သည့်အခါမှ တောင်းယူမေးမြန်းချင်း မရှိပါ။

၂။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်စေ သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များကို မည်သူ့ကိုမှ မပေးပါနှင့်။