ငွေရှင်း၊ ငွေလွှဲ၊ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် KBZPay နဲ့ဆို လွယ်ကူပြီ။

ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ၃% Discount ရမယ့် KBZPay

Available on
KBZ Pay

Mobile Top-Up

Free

Customer Registration

Free

Cash In

(to own account)

Free

P2P Transfer

R2R (Registered to Registered)

Free

Quick Pay

500 Kyats

Cash Out

(From Own Account)

MMK FEES
1-10,000 300
10,001 - 25,000 600
25,001 - 50,000 800
50,001 - 100,000 1,200
100,001 - 150,000 1,600
150,001 - 200,000 2,000
200,001 - 300,000 2,400
300,001 - 400,000 3,200
400,001 - 500,000 4,000
> 500,001 4,800

P2P Transfer

U2R(Unregistered to Registered)

MMK FEES
1-10,000 400
10,001 - 25,000 700
25,001 - 50,000 900
50,001 - 100,000 1,400
100,001 - 150,000 1,800
150,001 - 200,000 2,300
200,001 - 300,000 2,800
300,001 - 400,000 3,500
400,001 - 500,000 4,000
> 500,001 4,800

P2P Transfer

U2U(Unregistered to Registered)

MMK FEES
1-10,000 400
10,001 - 25,000 700
25,001 - 50,000 1,000
50,001 - 100,000 1,500
100,001 - 150,000 2,000
150,001 - 200,000 2,500
200,001 - 300,000 3,000
300,001 - 400,000 4,000
400,001 - 500,000 4,500
> 500,001 4,800

Suggestion

1. KBZPay never ask about your OTP, PIN or any other confidential information.

2. Do not share your personal information with anyone.