၁သိန်းကျပ် ကံစမ်းရယူနိုင်မည့် KBZPay QR Campaignတွင် ပါဝင်သည့် သတ်မှတ်ဆိုင်ခွဲ၏ လိပ်စာများ

NoLocationMerchant nameOutlet Address
1YagonAEON Orange Co.,LtdNo(1/Sa),Corner of Padonemar and Thu dammar Road,North Okkalapa Tsp,yangon
2YagonAEON Orange Co.,LtdNo.538,Yetagon Tower,Pan Hlaing Ward,Kyee Myin Dine Tsp,Yangon
3YagonAEON Orange Co.,Ltd15-18,Thamein bayan road,Myitta Yeik Mon Housing,Tamwe Tsp,Yangon
4YagonAEON Orange Co.,LtdNo.151,Bogyoke Nay Win Road,West Quarter Of Myo Thit,Thanlyin Tsp,Yangon
5YagonAEON Orange Co.,LtdNo.120-B,Min Nandar Road,Tharketa Tsp,Yangon
6YagonAEON Orange Co.,LtdNo.817,Baho Road,No.1 Ward,Hlaing Tsp,Yangon
7YagonAEON Orange Co.,LtdNo.37/B,Kyaik Khaut Pagoda Road,Nyung Thone Pin Group of Village,Thanlyin Tsp
8YagonAEON Orange Co.,LtdNo.344,4th street,Pan Chan Su Quarter,Shwe Pyi Thar Tsp
9MandalayAEON Orange Co.,LtdBetween 28th and 29th street,80th street,Mandalay
10MandalayAEON Orange Co.,LtdBetween 62nd and Theik Pan Road,Myo Thit No.1 Ward,Chanmyatharsi Tsp,Mandalay
11YangonOne Stop MartNo.259/263 Bokyoke Road (i-Pay Office), Kyauktada Township, Yangon, K0002 (Vege-Mart)I-pay
12YangonOne Stop MartNo.576/612, Upper Puzundaung Street, Satsan Qtr, Mingalar Tsp, Yangon
13YangonOne Stop MartNo.19/BoCho (2) Qtr, U Phoe Sein Street, Bahan Tsp, Yangon
14YangonOne Stop Mart24/26 Lan Thit Street, Nanthar Kone Qtr, Insein Tsp, Yangon
15YangonOne Stop MartNo.(1/E), Thantumar Road, Corner Pyinma Myaint Street, (25) Qtr, Thingan Nyunt Tsp, Yangon
16YangonOne Stop MartNo.(59), Laydaung Kan Street, U San Phay Ward, Thingan Nyunt Tsp, Yangon
17YangonOne Stop Mart2/3 Kamarkyi Housing, Kamarkyi Street, 29 Qtr, Thuwana Thingan Nyunt Tsp, Yangon
18YangonOne Stop MartNo.85/2-98/2 Myinthar Supaung Housing between 7 & 8, No.14/1 Qtr, Thantumar Street, South Okkalapa Tsp, Yangon
19YangonOne Stop MartNo.(3/4), Pinlone Street, 30 Qtr, North Dagon Tsp, Yangon
20YangonOne Stop Mart2/Ka, Corner Thitsar St & Thantumar St, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
21YangonOne Stop MartNo.369, Yadanar St, 13 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
22YangonOne Stop MartNo.1/2-2/1, Thantumar St, (14/3) Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
23YangonOne Stop MartNo.161/2, Thantumar St, SimanKane Bus Stop, South Okkalapa Tsp, Yangon
24YangonOne Stop MartNo.124, MaharBandula Garden St, Kyauktada Tsp, Yangon
25YangonOne Stop MartNo.591, Myinttar St, 12 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
26YangonOne Stop MartNo.209, ShweGoneDine St, KoMinKoChin Qtr, Bahan Tsp, Yangon
27YangonOne Stop MartNo.59A, KyunTaw St, Kyun Lal Qtr, Sanchaung Tsp, Yangon
28YangonOne Stop MartNo.82/84 Ground Floor, BoAung Kyaw St, 7 Qtr, Botahtaung Tsp, Yangon
29YangonOne Stop MartNo.13/Kha Thantumar St, 14/Siman Kane- 2 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
30YangonOne Stop MartNo.451/452, Tumingalar Road, Inwa Street, Inwa Bus Stop, Near Nanda Won Markt, South Okkalapa Tsp, Yangon
31YangonOne Stop MartNo.151/153, Thein Phyu St, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
32YangonOne Stop MartNo.185/187, Shwe Bon Thar Middle Block, 4 Qtr, Pabedan Tsp, Yangon
33YangonOne Stop MartNo.52, Hlaing Myinnt St, Insein Tsp, Yangon
34YangonOne Stop MartNo.172, Ground Floor(Left), 38 St, Kyauktada Tsp, Yangon
35YangonOne Stop MartNo.75, Bothura St, East Zaygyi Qtr, Kyeemyindaing Tsp, Yangon
36YangonOne Stop MartNo.9, Awwbar St, Kyaukmyaung Qtr, Tamwe Tsp, Yangon
37YangonOne Stop MartNo.40, Baho St, Sanchaung Tsp, Yangon
38YangonOne Stop MartNo.B-112, Muditar Housing 1, Thamain Lanzone , Upper Baho St
39YangonOne Stop MartNo.D-5 Ahsaung, Dala Twante St, Boyan Pyay Qtr, Dala Seikkan, Dala Tsp
40YangonOne Stop MartNo.36, Kyarkwat Thit St, Kyarkwat Thit Qtr, Tamwe Tsp, Yangon
41YangonOne Stop MartNo.119, Sule Pagoda St, Kyauktada Tsp, Yangon
42YangonOne Stop MartNo.21, Kyarkwat Thit St, Kyarkwat Thit Qtr, Tamwe Tsp, Yangon
43YangonOne Stop MartNo.203, Hlaing Train Station St, Hlaing Tsp, Yangon
44YangonOne Stop MartNo.26, Thittaw St, Ahlone Tsp, Yangon
45YangonOne Stop MartNo.61, Upper Pazundaung St, Pazundaung Tsp, Yangon
46YangonOne Stop MartNo.576/612, Upper Pazaundaung St, Satsan Qtr, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon
47YangonOne Stop MartNo.96/98 Pansodan Under Block, between Merchant & Mahabandula St, Kyauktada Tsp, Yangon
48YangonOne Stop MartNo.89, corner of U Wisara & Damazayti St, Bahan
49YangonOne Stop MartNo.47, West Horse race St, Tamwe Tsp, Yangon
50YangonOne Stop MartNo.19/BoCho (2) Qtr, U Phoe Sein Street, Bahan Tsp, Yangon
51YangonOne Stop MartNo.9, Tudama St, Nagyee Ward, North Okkalapa Tsp, Yangon
52YangonOne Stop MartNo.512, Kyeemyindaing Kannar St, Kyeemyidaing Tsp, Yangon
53YangonOne Stop MartNo.476, Under Kyeemyindaing St, Kyeemyidaing Tsp, Yangon
54YangonOne Stop MartNo.21, Aung Zayya St, 14 Qtr, Yankin Tsp, Yangon
55YangonOne Stop MartNo.110, Myanmar Goneyee St, Kandawlay Qtr, Mingalartaung Nyunt Tsp, Yangon
56YangonOne Stop MartNo.150/A, Parami St, 4 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon
57YangonOne Stop MartNo.19/2, Okekyin Train Station St, 12 Qtr, Hlaing Tsp, Yangon
58YangonOne Stop MartNo.9(Ka), Parami St, 10 Qtr, Ahlone Tsp, Yangon
59YangonOne Stop MartNo.33, Hlaing Myinnt St, Kamarkyut Tsp, Yangon
60YangonOne Stop MartNo.42, Kwin Kyaung St, Sin Min Qtr, Ahlone Tsp, Yangon
61YangonOne Stop MartNo.90, Bothura St, Night Market, Kyeemyindaing Tsp, Yangon
62YangonOne Stop MartNo.59, Sin Min St, Ahlone Tsp, Yangon
63YangonOne Stop MartNo.26, Kanbawza Yeikthar St, Kabaraye Road, Bahan Tsp, Yangon
64YangonOne Stop MartNo.492, Damayone St, 6.5 Miles, Hlaing Tsp, Yangon
65YangonOne Stop MartNo.91, 37 St, Kyauktada Tsp, Yangon
66YangonOne Stop MartNo.(2/1), Thantuma St, Thwana Road, Thwana Tsp, Yangon
67YangonOne Stop MartNo.244, Yamonna St, Zayyarthiri Qtr, Dawpone Tsp, Yangon
68YangonOne Stop MartNo.30, Bago St, Htauk Kyant Tsp
69YangonOne Stop MartEast Thanlyin (GTC) University
70YangonOne Stop MartYangon - Pathein St, Shwebyinephyu Petro, Htantabin Tsp
71YangonOne Stop MartNo.70, Sanchaung St, Sanchaung Tsp
72YangonOne Stop MartNo.36, Mapo St, Sanchaung Tsp
73YangonOne Stop MartNo.58, Kyitekasan Pagoda St, Thingannyunt Tsp
74YangonOne Stop MartNo.134, Tapin Shwe Htee St, Bayinnaung Mayangone Tsp
75YangonOne Stop MartNo.11, Ayeyeik Mon Housing, Hlaing Tsp
76YangonOne Stop MartNo.8/9, Kyuntaw St, Sanchaung Tsp
77YangonOne Stop MartNo.14, Insein St, Kalar Kyaung bus Stop, Mayangone Tsp
78YangonOne Stop MartNo.456, Corner of Merchant & Bokalay Zay St, Kyauktada Tsp
79YangonOne Stop MartNo.91/a, Room 3, Boyarnyunt St, Yawmingyi Qtr, Dagon Tsp
80YangonOne Stop MartNo.10/12, Upper Pazundaung St, Pazundaung Zay
81YangonOne Stop MartNo.191, Thukha St, Hlaing Tsp
82YangonOne Stop MartNo.205, Maukone (Lan kyal) St, Tamwe Tsp
83YangonOne Stop MartNo.105, Hledan (Near Sein Gay Har), Kamaryut Tsp
84YangonOne Stop MartNo.45, Baho St, 3 Qtr,Near Khine Shwe War Bus Stop, Kamaryut Tsp
85YangonOne Stop MartNo.26, Mingyi St, Taung Thu Kone Qtr, Insein Tsp
86YangonOne Stop MartNo.184, Merchant St, 4 Qtr, Botahtaung Tsp
87YangonOne Stop MartNo.13, Manemaykalar , Makyiitaung West Qtr, Kyeemyindaing Tsp
88YangonOne Stop MartNo.103/B, Cornr Htee Tan St & 4 St , Htee Tan Simyay Qtr, Kyeemyindaing Tsp
89YangonOne Stop MartNo.80, Baho St, Sesone St, Sanchaung Tsp
90YangonOne Stop MartNo.69, Thudama St & Bonegyi St, Arthawady St, 2 Qtr, North Okkalapa Tsp
91YangonOne Stop MartNo.75, Bogyoke St, Pazundaung Tsp
92YangonOne Stop MartNo.37, Hlaing Train Station St, Hlaing Tsp
93YangonOne Stop MartNo.3, Baho St, Seikgyikhanaungto Tsp
94YangonOne Stop MartNo.888, Oakkyin Train Station St, Hlaing Tsp
95YangonOne Stop MartNo.404, Mahabandula St, Kyauktada Tsp
96YangonOne Stop MartNo.12/14, U Aung Myat St, Mingalar Taung Nyunt Tsp
97YangonOne Stop MartNo.5, Bayinnaung St, Mayangone Tsp
98YangonOne Stop MartNo.58/64, Kannar St, Hteetan Housing, Kyeemyindaing Tsp
99YangonOne Stop MartNo.767, MaLarmyaing St, Myinttar Nyut Qtr, Tamwe Tsp
100YangonOne Stop MartNo.252/254, Ahnawyahtar St, Botahtaung Tsp
101YangonOne Stop MartNo.277, Kyatkasan St, Tamwe Tsp
102YangonOne Stop MartNo.251, Bayinnaung St, Insein Tsp
103YangonOne Stop MartNo.C-004, East Shwe Gone Dine St, Bahan Tsp
104YangonOne Stop MartNo.191, U Chit Maung St, Yankin
105YangonOne Stop MartNo.1, Kanlan St, Hlaing Myint Mo Housing, Hlaing Tsp
106YangonOne Stop MartNo.78, 2 St, Pyarpon Tsp
107YangonOne Stop MartNo.120, Maupin St, Sanchaung Tsp
108YangonOne Stop MartNo.133/135, Bogyoke St, Botahtaun Tsp
109YangonOne Stop MartNo.120, Insein St, Hlaing Tsp, ( Thukha Bus Stop)
110YangonOne Stop MartNo.27, Ahnawyahtar St & 7 St Corner, Lanmadaw Tsp
111YangonOne Stop MartNo.788/B, Bogyoke St, Lanmadaw Tsp, Bahosi Hospital
112YangonOne Stop MartNo.135, Yarzathingyan St, 11 Qtr, South Okkalapa Tsp
113YangonOne Stop MartNo.101, 51 & 52 Between, Ahnawyahtar St, Pazundaung Tsp
114YangonOne Stop MartNo.25, Budaryone St, Insein Road, Hlaing Tsp
115YangonOne Stop MartNo.64, Nguwar St, Ahlone Tsp
116YangonOne Stop MartNo.87, Ahnawyahtar St, 39 St, Kyauktada Tsp
117YangonOne Stop MartNo.6, Seikkan Bawtadawin, Botahtaung Tsp
118YangonOne Stop MartNo.1246, KyanSitTharMin St, Hlaing Thar Yar Tsp
119YangonOne Stop MartNo.80/A, Sayar San St, Sayar San Qtr, Bahan Tsp
120YangonOne Stop MartNo.21/23 U Tun Lin Chan St, Kamaryut Tsp
121YangonOne Stop MartNo.196/198, 51 St, Maharbandula Road, Pazundaung Tsp
122YangonOne Stop MartNo.4 St, ShweByinePhyu Petro, Hmawbi Tsp
123YangonOne Stop MartNo.71, Thazin St, Hlaing Tsp
124YangonOne Stop MartNo.64/138, Corner Khayaypin St & Makhayar MintharGyi St, Danyingone latkar Zaygyi, Zone (3), Butharyone Zay Bus stop, Shwepyithar Tsp
125YangonOne Stop MartNo.(252/2), Bayinnaung St, Chaungwa 9 Qtr, Hlaing Tsp
126YangonOne Stop MartNo.1, Nyaung ahn St, 29 Qtr, Thuwana Tsp
127YangonOne Stop MartNo.12, Aung Mingalar St, Kyaukmyaung Qtr, Tamwe Tsp
128YangonOne Stop MartNo.2, Pyidaungsu St & Hlawkar St, 67 Qtr, South Dagon Tsp
129YangonOne Stop MartShwebyinephyu Petro, No.3 Road, Mingalardone Tsp, (2SBPMGLD 128)
130YangonOne Stop MartNo.1174, Thanthumar St, 7 Qtr, South Okkalapa Tsp
131YangonOne Stop MartNo.279, Myintawthar St, Manpyay 3 Qtr, Tharkayta Tsp
132YangonOne Stop MartNo.2/Kha, Bogyoke St, Shwepyithar HtanChaukPin
133YangonOne Stop MartNo.92, Zizarwar St, 2 Qtr, North Okkalapa Tsp
134YangonOne Stop MartNo.6 Kabaraye Pagoda St & Yaykuu Butharyone St, Mayangone Tsp
135YangonOne Stop MartNo.77, Baho St, Muditar Housing 2, Mayangone Tsp
136YangonOne Stop MartNo.79/C, Myakanthar Tharlay St, Myakanthar Condo, Hlaing Tsp
137YangonOne Stop MartNo.544, Khaymarthi St, North Okkalapa Tsp
138YangonOne Stop MartNo.170, Hlawkar St & Bagon St, 56 Qtr, South Dagon Tsp
139YangonOne Stop MartNo.486, Nawarad St, Negawtha St, Tharkayta Tsp
140YangonOne Stop MartStar High Petro, Marine St & Thanlyin
141YangonOne Stop MartNo.129, Pyay St, Saw Bwar Gyi Kone, Insein
142YangonOne Stop MartNo.Ka/2, Minnandar St, Bama Aye Qtr, Dawpone Tsp
143YangonOne Stop MartNo.1003, Pyay St, HtaukKhant Point, Mingalardone Tsp
144YangonOne Stop MartNo.34, Kyitekasan Pagoda St, Laydaungkan St, 15 Qtr, Thingankyunt Tsp
145YangonOne Stop MartNo.64, Supaung St, HninSi Kone Qtr, Thingankyunt Tsp
146YangonOne Stop MartNo.nga/8, Kabaraye Pagoda St, Mayangone Tsp
147YangonOne Stop MartNo.153, Zayyarthukha St, Sanchaung Tsp
148YangonOne Stop MartNo.614, ThiriMyaing St, 13 Qtr, Hlaing Tsp
149YangonOne Stop MartNo.183, 33 St, Ahnawyahtar St, 1 Qtr, Kyauktada Tsp
150YangonOne Stop MartNo.19, Tamwe Zay St, Kha Qtr, Tamwe Tsp
151YangonOne Stop MartNo.75, Yaytar Shat St, Bahan Tsp
152YangonOne Stop MartNo.139, Bayintnaung St, Insein
153YangonOne Stop MartNo.A-12, Shukhinthar St, Sapal St, Tharkayta Tsp
154YangonOne Stop MartNo.44, Parami St, Hlaing Tsp (Sein Gay Har Near)
155YangonOne Stop MartNo.40, Kha Yay Pin St, Yar Thet Pan Bus Stop, Mingalardone Tsp
156YangonOne Stop MartNo.608, Kannar St & 5 St, Lanmadaw Tsp
157YangonOne Stop MartNo.301, Kyeemyindaing (Fish Market), Kyeemyindaing Tsp
158YangonOne Stop MartNo.6, Thidar St, Kyauk Myaung, Tamwe Tsp
159YangonOne Stop MartNo.783, AungSan Market, Insein Tsp
160YangonOne Stop MartNo.91, Minye Kyaw Swar St, Mayangone Tsp
161YangonOne Stop MartNo.1, Aung Si Kone St, Thingay kyunt gyi, Pearl Myothit, Mingalardone Tsp
162YangonOne Stop MartNo.394, Kannar St, Thayattaw 5 St, Kyeemyindaing Tsp
163YangonOne Stop MartNo.91, Hlaing River St, Insein Tsp( Insein Zay Bus Stop)
164YangonOne Stop MartNo.1161, Thumana St & Yanpyay St, Tharkayta Tsp
165YangonOne Stop MartNo.128, Thikitar St, 4 Qtr, East Kyoekone Qtr, Insein Tsp
166YangonOne Stop MartNo.994, Thumingalar St, 16 Qtr, Thingankyunt Tsp
167YangonOne Stop MartNo.61, Htee Tan St, Kyeemyindaing Tsp
168YangonOne Stop MartNo.148, Thukha St, Hlaing Tsp
169YangonOne Stop MartNo.119, Upper Kyeemyindaing St, Kyeemyindaing Tsp
170YangonOne Stop MartNo.97, Middle Baho St, Mayangone Tsp
171YangonOne Stop MartNo.107, U Myal St, Industry Zone (4), Hlaing Tsp
172YangonOne Stop MartNo.116, Industry 7 St, Zone 1, Shwe Pyi Thar Tsp
173YangonOne Stop MartNo.428, Aung Myint Thar St, Zayyar Thiri Qtr, Dawpone Tsp
174YangonOne Stop MartNo.15, Zaykabar 11 St, Mingalar Industry Zone , Mingalardon Tsp
175YangonOne Stop MartNo.1057, Thantumar St, 5 Qtr, South Okkalapa Tsp
176YangonOne Stop MartNo.420, Kyeemyindaing Kannar St & Thetyattaw 2 St, Kyeemyindaing Tsp
177YangonOne Stop MartNo.4/5 Kyaikwaing Pagoda St, 3 Qtr, Mayangone Tsp
178YangonOne Stop MartNo.4/2, Industry Zone 4 St, South Okkalapa Tsp
179YangonOne Stop MartNo.32, Shwe Yin Mar St, 13 Qtr, Yankin Tsp
180YangonOne Stop MartNo.255/Kha, Myakwarnyo St, Tharkayta Industry Zone, Tharkayta Tsp
181YangonOne Stop MartNo.529/Ka, Yangon - Pyay Road, Pyimapin Village, Mingalardone Tsp, Yangon
182YangonOne Stop MartNo.7, Pidaukchaung, Front of Fish Market, Hlaing Tsp (Max Petro)
183YangonOne Stop MartNo.1416/B, Dala Twante St & Bominyaung St Kamarkasit Qt, Dala Tsp
184YangonOne Stop MartNo.1, 9 Qtr, Aung Mingalar High Way, Mingalardone Tsp (Max Filling - Station)
185YangonOne Stop MartNo.(12-A), Magyigyi St, Sanchaung (Super Market)
186YangonOne Stop MartNo.(Dagon Aya.19/Ga) Max Filling Stational (Dagon Aya Highway, Hlaing Thar Yar Tsp
187YangonOne Stop MartNo. II - 113/130, Gonyi Residence, Myanma Gonyi Street, Kandawkalay Qr., Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
188YangonOne Stop MartMaung Maung Gyi Tower,No.44/56,Kanar Road,Between 41 st & 42 st,7 Qtr,Botahtaung Tsp,Yangon
189YangonOne Stop MartNo.56,Middle Baho Road,2 Qtr, Mayangone Tsp,yangon
190YangonOne Stop MartNo.153,Padan Yaekyaw Village,Twantay Tsp,
191YangonOne Stop MartNo.(4/45/1A/46/1A), Field No(530A-530B) NgweKhwe Village, Mingalardon Tsp, Yangon
192YangonOne Stop MartNo (1) Ward, No (399), General Aung San Road, SAKURA Tower, Kyauktada Tsp, Yangon
193YangonOne Stop MartNo (065/A), Thudamar Road, E/Ward, North Okkalapa Tsp, Yangon
194YangonOne Stop MartNo (2529) Ayarwon Road, 60 Ward, Dagon Port Tsp, Yangon
195YangonOne Stop MartNo.1424, Dala Twantay Road, Sar Par Chaung, Kyaung Su Ward, Dala Tsp, Yangon
196YangonOne Stop MartNo.53, Ground Floor, Strand Square Building, Kanner Rd, Corner of Merchant and Bo Swun Pet St, PaBeDan Tsp, Yangon
197YangonOne Stop MartNo. (4/1A,5/2B+4/2B,5/1A)(2E), East Shwe Gone Daing Road, Bahan Tsp, Yangon
198YangonUnited Living Mall Trading Co LtdNo.48,Kyeikkasan Str,Tamwe Tsp,Yangon
199NaypyidawSein Daung3/102,Mg Khin Street,Chan Aye Qt,Pyinmana
200NaypyidawSein DaungThapyay Gone Qt,Zabuthiri Tsp,Naypyitaw
201MeikhtilaSein DaungAung Zayar Qtr,Meikhtila
202MawlamyaingNine Gabar KyawNo.51,Ngann Tay(Phet Kim)Road,Zayar Myine Qtr,Mawlamyine Tsp,Mon
203MawlamyaingNine Gabar KyawCorner of lower road & Nyaunglaypin road,Bokone Qtr,Mawlamyaing Tsp
204MawlamyaingBear martNo.26H,Zay Kyo Phat Khin,Mawlamyine,Mon State,
205MawlamyaingBear mart118/11, Strand Road, Bo Gone Ward, Mawlamyine
206TaunggyiStar Mart KitchenNo (29),Innya St,Mingalar Oo Quarter,Taunggyi